Ademwerk als medicijn

Algemene voorwaarden


Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten –
Nederlandlaan 234 – 2711 JH – Zoetermeer – KvK: 69709769 – st. geschil alternat thera NL63 INGB 0008108474
info@gatgeschillen.nl – Rijks erkend sinds 2017
gatgeschillen.nl


GAT - ALGEMENE VOORWAARDEN voor Alternatieve / Complementaire Therapeuten
Opgesteld op 1 april 2019 te Zoetermeer
Opgesteld in de eerste maanden van 2019 door Mr. Suzanne van Dijsseldonk, GAT-commissielid. Auteursrecht:
https://gatgeschillen.nl/

1. Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen,
overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij Pepijn van de Peppel (ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78364817 is betrokken, alsmede op alle gevolgen daarvan.
b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en
schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen
afwijking kan opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
c. Andere algemene voorwaarden, waaronder die van de patiënt/cliënt, hoe deze ook worden vermeld of
genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand afgewezen.


2. Begrippen
In deze overeenkomst dient te worden verstaan onder:
a. Zorgaanbieder: therapeut (natuurlijk- of rechtspersoon) die is aangesloten bij een (of meerdere) erkende
beroepsorganisatie(s) genaamd Pepijn van de Peppel;
b. Overeenkomst: gesloten (behandel)overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de patiënt/cliënt
c. Partijen: Zorgaanbieder en patiënt/cliënt (ook wel tegenpartij genoemd)
d. Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.

3. Aanvaarding van opdrachten
Alle aanbiedingen van de zorgaanbieder zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd
waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra
dit schriftelijk door de zorgaanbieder is bevestigd.
Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een
mondelinge bevestiging. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de patiënt/cliënt, dan komt de
overeenkomst pas tot stand nadat de zorgaanbieder schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd.
Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen betreffen.


4. Duur overeenkomst en ontbinding
a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse
behandeling. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen
(ook stilzwijgend) worden verlengd.
b. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
- De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen
te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van
dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
- Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen
worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
c. Enig recht van de patiënt/cliënt op verrekening van zijn eventuele vorderingen op de zorgaanbieder met welke
vordering ook van de patiënt/cliënt op de zorgaanbieder is uitdrukkelijk uitgesloten. De zorgaanbieder heeft te allen tijde
het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de patiënt/cliënt te verrekenen met eventuele vorderingen
die de patiënt/cliënt heeft op de zorgaanbieder.


5. Annulering
a. Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken
tijdstip te geschieden.
b. Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
- Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd.
- Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 50% van het bedrag de afspraak
verschuldigd.
- Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 100% van het bedrag voor de
afspraak verschuldigd.
- Indien een consult op verzoek van een patiënt/cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de patiënt/cliënt
bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van
het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.
- Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening
te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
- De zorgaanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.


6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.
a. De zorgaanbieder zal alle informatie betreffende de patiënt/cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van
zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover
zorgaanbieder daartoe verplicht is of de zorgaanbieder toestemming heeft verkregen.
b. De zorgaanbieder zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers
en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
c. De zorgaanbieder zal rapportages over behandelingen/behandeltrajecten op aanvraag van de patiënt/cliënt
verstrekken, met inachtneming van de AVG.


7. Overmacht
Indien de zorgaanbieder haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten
gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend):
stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van de zorgaanbieder, ziekte van (een van de) personen
die met de uitvoering van de overeenkomst is belast etc., worden de verplichtingen van de zorgaanbieder opgeschort tot
het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen.


8. Facturering en betaling
a. Alle prijzen zijn in Euro’s (€). Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. / omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk is
aangegeven dat dit er niet bij inbegrepen is.
b. Dienstverlening voor particuliere patiënten/cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de
therapeut/natuurgeneeskundige tegen overleg van een factuur te worden voldaan.
c. Dienstverlening voor patiënten/cliënten niet zijnde particulieren, zal door de zorgaanbieder volgens afspraak
middels een declaratie in rekening worden gebracht.
d. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij
aanvang van de dienstverlening.
e. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de patiënt/cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig
beroep op verrekening, aan de zorgaanbieder te betalen.
f. Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging
ondergaan is de zorgaanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
g. De zorgaanbieder is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.
h. Indien sprake is van een traject kunnen partijen schriftelijk een betaling in termijnen overeenkomen.
i. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
De zorgaanbieder is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop
de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De zorgaanbieder zal de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte stellen van
vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De patiënt/cliënt is met ingang van voornoemde datum over het
openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening
van de patiënt/cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld
overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.


9. Aansprakelijkheid
a. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de zorgaanbieder is sprake van een inspanningsverplichting.
b. De zorgaanbieder geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij/hij op enige wijze
aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de
patiënt/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de
zorgaanbieder.
c. De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
d. De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt/cliënt door de
zorgaanbieder mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
e. De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met
inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.
f. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is
gebracht aan de patiënt/cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door de zorgaanbieder afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
g. De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar
geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen etc.


10. Toepasselijk recht en geschillen
a. Op de dienstverlening van de zorgaanbieder is Nederlands recht van toepassing.
b. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de zorgaanbieder uitsluitend de
rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.


11. Overige bepalingen
a. Indien één of meerdere artikelen van huidige algemene voorwaarden nietig worden verklaard, doet dit geen
afbreuk aan de geldigheid van de overige artikelen van huidige algemene voorwaarden.


DISCLAIMER
De informatie op huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Er kunnen geen rechten worden
ontleend aan de getoonde inhoud noch is de eigenaar van de website aansprakelijk voor schade die direct of indirect
ontstaat door de informatie op deze website. Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van
een reguliere arts of een therapeut die erkend is door een door de GAT erkende beroepsorganisatie. De behandelingen
die op huidige website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze
vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of verpleging van reguliere gezondheidszorg. De teksten op deze website
vallen onder auteursrecht en kunnen niet zonder toestemming van de eigenaar worden gebruikt en gekopieerd worden.

NB:
Dit document ‘GAT- algemene voorwaarden’ wordt door GAT kosteloos gedeeld met therapeuten aangesloten bij het
GAT. Het gebruik van huidig document is voor eigen risico van de therapeut; GAT is niet aansprakelijk voor het
gebruik er van. GAT deelt dit document tevens met andere therapeuten indien dit met GAT schriftelijk
overeengekomen is. GAT heeft hierbij als doel zich onbezoldigd in te zetten voor de professionalisering van de
complementaire zorg in Nederland. Auteursrecht https://gatgeschillen.nl/. De GAT behoudt zich het recht om een
schadevergoeding te eisen van vaststelling van eventuele breuken van dit auteursrecht evenals het gebruiken van dit
document zonder verwijzingen naar de GAT.
Notitie van GAT-commissielid Mr. Suzanne van Dijsseldonk:
‘’Het gebruik van dit document is op eigen risico is en ik adviseer nog juridisch advies in te winnen over eventuele
aanpassing en/of advies over het gebruik ervan.’’